ANTAGNINGSPROCESS JENSEN GRUNDSKOLA GÖTEBORG

JENSEN grundskola Göteborg har ett mycket stort söktryck. Eftersom skolan har en tydlig profil, är det viktigt att sökande tidigt får full insyn i vad det innebär att vara elev på skolan. Under antagningsprocessen får både vårdnadshavare och elev ta ställning till om JENSEN känns rätt alternativ för dem.

Antagningsprocessen syftar även till att effektivisera arbetet för antagningsansvariga. Genom krav på både vårdnadshavare och elev, säkerställs att engagemanget är det rätta och att eleven verkligen vill börja just på JENSEN. Framför allt har det visat sig att tydlig information både leder till högre resultat och nöjdare elever/vårdnadshavare.

Antagning inför nytt läsår sker normalt under november-januari. Reservplatser kan även erbjudas under februari-juni. Vanligen tar vi in 30 elever i åk 6 och 30 elever i åk 7 varje nytt läsår. 

STEG FÖR STEG

Obs! Med anledning av restriktioner kopplade till Covid-19 har vi gjort tillfälliga ändringar. Särskild antagningsprocess inför ht-21*.

Steg 1 - Ansökan om plats i vår kö
Ställ ditt barn i kö via vår hemsida. Fyll i samtliga fält och beakta att utebliven information kan resultera i att din ansökan ej kommer att behandlas. Var noga med att skriva rätt personnummer och att välja rätt årskurs och önskat startår. Utöver bekräftelsemejl från systemet, har vi som rutin att ej besvara köfrågor. Eventuella frågor kan ställas under/efter öppet hus eller riktade informationsmöten.

Steg 2a - Delta på Öppet hus
Den som sökt plats på JENSEN grundskola Göteborg behöver närvara på öppet hus som skolan annonserar om på hemsidan. Man går på öppet hus under höstterminen året innan önskad skolstart, minst en vårdnadshavare följer med eleven till öppet hus.

Steg 2b - Delta på riktat informationsmöte
För att det inte ska komma för många besökare till öppet hus, skickar vi även ut ett antal inbjudningar till riktade informationsmöten. Dessa möten erbjuds vanligen till ett fåtal närliggande skolor från vilka vi i regel har ett större söktryck. Observera att endast de som fått en inbjudan och som anmält sig via utskickad blankett får plats på dessa möten. Chans till skolplats är lika stor för elever som kommer till ett öppet hus som för dem som kommer på ett riktat informationsmöte. De två alternativen erbjuds endast för att fördela antalet besökare jämnt mellan olika möten.

Steg 3 - Bekräfta att intresset till skolplats kvarstår
Efter öppet hus eller informationsmöte behöver man bekräfta att man varit på mötet och att intresset kvarstår. Hur denna bekräftelse lämnas, får man information om under mötet.

Steg 4 - Antagningsbesked
Vi tillämpar syskonförtur och närhetsprincip. I övrigt gäller att den elev med längst kötid och som följt antagningsprocessens samtliga steg erbjuds plats först (om man av någon anledning inte kunnat närvara på obligatoriska möten, är det viktigt att man kontaktar skolan för eventuellt extramöte). Antagningsbesked skickas via e-post

Steg 5 - Prova på dag
Alla antagna elever bjuds in till en prova på dag i maj månad. Dagen syftar till att eleverna skall lära känna sina nya klasskamrater och lärare. Prova på dagen är obligatorisk. Om man får förhinder måste man anmäla detta till skolan senast samma dag, annars kan skolan betrakta det som om man tackat nej till sitt platserbjudande.

*Särskild antagningsprocess i samband med Covid-19
På grund av restriktioner kopplade till Covid-19 har vi ställt in samtliga Öppna hus och informationsmöten detta antagningsår. Mötena är viktiga för att alla skall veta vad man söker till. Vi vet att tidig information uppskattas av de sökande. Det leder även till nöjdare elever/vårdnadshavare och det minskar antalet onödiga skolbyten.

Istället för att delta på våra vanliga möten vill vi att alla som intresserar sig för plats skaffar information om vår skola och våra arbetssätt på egen hand. Vi hänvisar till information på vår hemsida, på Instagram eller Facebook. Om man känner någon som går eller har barn på skolan, rekommenderar vi att man hör vad de tycker om skolan. Om man inte känner någon på skolan så finns ganska många recensioner på Google och Schoolparrot. Givetvis är det inte alla som uppskattar vårt koncept men generellt har vi mycket nöjda elever/vårdnadshavare.

Efter att man på egen hand satt sig in i vår skola, våra arbetssätt och resultat vill vi att man bekräftar sin köanmälan genom att fylla i ett särskilt reflektionsdokument. Genom att svara på ett antal frågor bekräftar man både att man tagit del av tillgänglig information, samt att intresset för skolplats kvarstår.

Svaren i sig påverkar inte antagningen. Av dem som reflekterat och bekräftat ansökan, erbjuds plats till dem med längst tid i vår kö. Inför antagning ht-21 tillämpar vi även syskonförtur och närhetsprincip.