Praktisk information

Här kan du ta del om praktisk information som rör skolstarten i höst.

Skolstart 21 augusti
Vi har nu beslutat att höstterminen börjar med ett upprop och information fredagen den 21 augusti. Detta är två dagar senare än på kommunens skolor. Det beror på att vi lägger två av våra studiedagar direkt med syftet att alla lärare skall utbildas i vår klassrumsmodell mm. Detaljerad information som tider, salar, lärare mm. kommer vi skicka ut under sommaren samt publicera på vår hemsida.

Fritids öppnar den 10 augusti
Vi har beslutat att fritids normalt kommer hålla öppettiderna 07.00-18.00. I övrigt tillämpar vi samma rutiner som övriga fritids i Botkyrka kommun gällande maxtaxa, vilka som har rätt till fritidsplats, hur många timmar/vecka m.m. Kommande år kommer fritids vara öppet redan första veckan i augusti. Förskjutningen är nödvändig då verksamheten är nystartad. Vi hoppas på förståelse för detta.

Inskolning till fritids respektive förskoleklass
Första dagen får alla vårdnadshavare i alla klasser gärna följa sina barn till skolan, där man lämnar över dem till oss. För elever i förskoleklass och fritids kommer vi under sommaren erbjuda alternativa former av inskolning. Behoven av inskolning är individuella, men räkna med kortare dagar i början samt att vårdnadshavare kan behöva vara med sitt barn en del de första dagarna. Detaljer kring inskolning, schema mm. kommer vi skicka ut samt publicera på vår hemsida under sommaren.

Önskemål om klassplacering
Vi eftersträvar att tillmötesgå önskemål om att få gå i samma klass som sina kompisar. Vi har fått några mejl om detta, men under våren kommer vi ställa frågan till samtliga, och då kan man behöva upprepa era önskemål.

Klasstorlek och antagna elever
Vi eftersträvar klasstorlek på  max 25 elever i åk f-3 och max 30 elever i åk 4-9. För närvarande är planen att skolan skall ha totalt 300 elever det första året. Just nu ser det ut som om det blir tre fulltaliga förskoleklasser, samt 1-2 fulltaliga klasser i åk 1-7. Vår plan har varit att inte ta in någon klass i åk 8-9 det första året. Efter många förfrågningar överväger vi dock att ta in en klass i åk 8.

Inskrivningsblanketter och dokumentation
Utöver de blanketter ni redan skickat in kommer vi under våren begära fler ifyllda blanketter. Det kan exempelvis vara information om specialkost, tillstånd att få del av tidigare skolas elevhälsojournal, avtal för lånedator etc. Vi kommer lägga upp alla dokument på vår hemsida, samt meddela när de skall lämnas in.

Extra anpassningar och särskilt stöd
Vi kommer lägga allt fokus på maximal struktur, disciplin och studiero i klassrummen. Genom att åstadkomma detta vet vi att alla elever fungerar bättre samt att läraren får mer tid till att stötta elevernas kunskapsutveckling i klassrummet. Svårigheter som påverkar den generella studieron hanteras vid behov alltid utanför klassrummet. I övrigt erbjuds enskild undervisning eller små grupper endast i undantagsfall. Vid frågor om extra anpassningar eller särskilt stöd kan man boka ett tidigt telefonmöte med rektor.