Bildning är målet

Det finns de som anser att elever inte längre behöver kunskap eftersom all information finns tillgänglig på nätet. Det finns de som anser att läraren ska handleda istället för att lära ut.

Vi håller inte med.

Information förvandlas till kunskap först när den har bearbetats och förståtts. Kunskaper är ett medel och en förutsättning, men inte målet. Vi vill fostra våra elever till att uppnå både hög kunskapsnivå och bildning.

Bildning och resan är målet på JENSEN. Den som är bildad kan se problem ur olika perspektiv och kan använda sina kunskaper i en gemensam referensram. En person med bildning har utvecklat sin förmåga att tänka och kan tänka självständigt och kritiskt. Bildning ger frihet.

På JENSEN är det läraren som leder lektionerna. Vi anser att en kompetent lärare som leder undervisningen tillför något som eleverna inte kan få på egen hand, till exempel att sätta kunskaper och information i ett meningsfullt sammanhang.

Vårt mål är att elevernas bildningsresa startar hos oss. En spännande resa i att lära och mot att bli självständiga, motiverade och kreativa tänkare. Hos oss tränas mental stabilitet och styrka: elever som vågar prova och inte är rädda för att misslyckas i klassrummet eller i livet. Vi läser mycket, men vi prövar också det lästa i praktiken.

Bildning är målet