Studier i fokus

På JENSEN är studierna i fokus och vi har en stark studiekultur på våra skolor. Man kan säga att läroplanens mål är grunden men varje elev har alla möjligheter att nå så långt den vill. Vi fokuserar extra mycket på svenska, engelska och matematik eftersom språk och matematik är avgörande för hur väl eleven klarar andra ämnen. Vi integrerar humaniora med ett naturvetenskapligt och matematiskt fokus. 

Studier i fokus

Vi arbetar enbart med lärarledda lektioner, då vi vet att det är läraren som gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling. Läxor ges för att stärka elevernas inlärning. Det finns möjlighet att stanna kvar i skolan och få hjälp med läxorna när skoldagen är slut eftersom våra lärare är på plats hela dagen.

Läsning varje dag 

Att läsa skönlitteratur vidgar elevernas vyer, stimulerar fantasi och kreativitet samt möjlighet att uppleva olika perspektiv i livet. Att läsa klassiska verk gör att man kan förstå historia och kultur i en meningsfull kontext, det är en del av vårt kulturarv.

Vi har 15 minuters läsning av skönlitteratur i skolan varje dag. Förutom att utveckla läsförmåga och ordförråd, ser vi det som en del i bildningsresan att läsa svenska och utländska klassiker. En utvecklad vokabulär underlättar för att kunna ta till sig innehållet i samtliga ämnen. 

Studiero

Vi är en skola där studiero råder, något som uppskattas av både elever, föräldrar och lärare. Vi har en gemensam modell för hur vi arbetar med ordning och arbetsro på alla skolor, klassrumsmodellen. 

Skrivande

Många pedagoger och politiker tycker att handskrift inte behövs i dagens IT-samhälle. Men vi håller med de psykologer och hjärnforskare som anser att detta är helt fel. Vi vill arbeta aktivt med att stärka handstilen hos våra elever. Att skriva är att sortera sina tankar och gör att det även blir lättare att lära sig. Elever som skriver lätt och flytande för hand blir också mer kreativa och idérika. Att stärka skrivande som en skapande förmåga är något vi arbetar med i de flesta ämnen. 

Matematik & Naturvetenskap

Matematik är ett språk som ger oss möjlighet att förstå den värld vi lever i och förbättra den. Med hjälp av matematik kan vi bygga hus och städer, skapa teknologi som underlättar vardagen och till och med åka till månen. Samtidigt som matematik är en klassisk kunskap så är det också drivkraften bakom den senaste utvecklingen inom digital teknik. Naturvetenskapen är den äldsta vetenskapen som beskriver hur allting är uppbyggt från minsta beståndsdel till hela universum.

Filosofi - frihet i tanke

Filosofi är vetenskapen om tänkandet. Att diskutera och reflektera över stora frågor är något som vi vill ge möjlighet till. Filosofi stimulerar elevernas egen nyfikenhet och fantasi, övar förmågan att tänka kreativt, kritiskt och självständigt. Att lära sig att tänka klart, kreativt och ta hjälp av logiken hjälper på många sätt, inte minst i hur man väljer att agera i livet. Vi säger inte hur eleverna ska tänka utan vill stimulera dem till att tänka stort och tänka fritt kring livets alla frågor.

Retorik - konsten att få andra att lyssna på dig

Hur får man en publik att lyssna på det man har att säga? Hur övertygar man andra om sin sak? Talekonsten som skolämne finns inte längre kvar i grundskolan Sverige, men som en integrerad del av andra ämnen lär vi ut retorikens grunder. Att prata inför andra kan vara obehagligt när man är ovan, men genom att arbeta medvetet med retorik avväpnar vi rädslor och vänjer eleverna vid att hålla muntliga anföranden. 

Konst och kultur

De fria konsterna ger en extra dimension till det vanliga skolarbetet och är en naturlig del i bildningsresan. Vi studerar de stora mästarna inom konst, musik och litteratur. Vi lyssnar till de klassiska mästerverken. Det berikar och är en del av vår historia och vårt kulturarv. Vi använder oss av drama integrerat i undervisningen, det kan vara alltifrån rollspel till en hel uppsättning av en klassisk pjäs. 

Mobilfri skola

Vi är en mobilfri skola. Av pedagogiska skäl förvaras mobiltelefoner i skåpen på lektionstid och vi undviker att använda dem på rasterna av sociala skäl. Vi är även restriktiva med hur datorer får användas under lektionstid.